top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Geo-Support, met ondernemingsnummer 0823.726.275 en maatschappelijke zetel bij Werner Barbé, Lange Munte 73 te 9860 Scheldewindeke, tel. 0477 432626, info@geo-support.be, verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van haar klanten in functie van het verstrekken van informatie op vraag van haar klanten.

Geo-Support verbindt er zich toe de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?
Geo-Support verzamelt enkel persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld in het kader van informatieaanvragen via het contactformulier op de website www.geo-support.be of via mail naar info@geo-support.be.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Wij verzamelen enkel die persoonlijke gegevens welke nodig zijn voor het vlot uitvoeren van de  informatieverstrekkingen of diensten van Geo-Support.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hier de toestemming voor geeft

  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren of informatie te verstrekken

  • uw adres om informatie over Geo-Support op te sturen of;

  • uw e-mailadres om een e-mail met informatie over de diensten van Geo-Support te sturen. 

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst of informatie.

  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?
We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst of informatie correct af te handelen.  

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Wij streven ernaar uw gegevens op een veilige manier te behandelen. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld, indien nodig. 

Uw gegevens worden bewaard en behandeld door Werner Barbé.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Zijn uw contactgegevens onjuist, dan kan u contact opnemen met Werner Barbé.

  • Recht op inzage/toegang/rechtzetting

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Geo-Support opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

  • Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om volledig uit ons systeem gewist te worden.

  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om uw gegevens (tijdelijk) te beperken.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Andere vragen of opmerkingen?
Mail via het contactformulier op www.geo-support.be of neem contact op met Werner Barbé via info@geo-support.be of op het nummer 0477 432626 .

bottom of page